Slider Nalanda School 2019 200h Yoga Pranala TT
Slider Nalanda School Bali 2019 Retreat Music+
Slider Nalanda School Bali Retreat 2019 Ageing with Inner Light
Slider Nalanda School 2019 100h Voice YTT Yoga de la Voix
Slide background
Slider Nalanda School Bali 2019 300h Yoga Pranala TT
Slider Nalanda School Bali 2019 75h Women Empowerment TT

Saturday, Apr 20

7:00 am - 8:30 am
Hatha Yoga (M)
Purnama
9:00 am - 10:30 am
Hatha Vinyasa (M)
Sandi
11:00 am - 12:30 pm
Vinyasa Flow (G)
Nina
2:00 pm - 3:30 pm
Basic Yoga (O)
Nina
4:00 pm - 5:30 pm
Yin Yoga (O)
Sandi
6:00 pm - 7:00 pm
Meditation (O)
Manis

Sunday, Apr 21

7:00 am - 8:30 am
Vinyasa Flow (M)
Sandi
9:00 am - 10:30 am
Hatha Vinyasa (G)
Nina
11:00 am - 12:30 pm
Gentle Flow (O)
Sandi
7:00 pm - 9:00 pm
Tao for Women
Esther

Monday, Apr 22

7:00 am - 8:30 am
Hatha Yoga (M)
Purnama
9:00 am - 10:30 am
Gentle Flow
Esther
11:00 am - 12:30 pm
Yoga Pranala (G)
Chiara
2:00 pm - 3:30 pm
Basic Yoga (O)
Antonio
4:00 pm - 5:30 pm
Restorative (O)
Chiara
6:00 pm - 7:00 pm
Meditation (O)
Esther

Tuesday, Apr 23

7:00 am - 8:30 am
Gentle Flow (G)
Esther
9:00 am - 10:30 am
Yoga Pranala (G)
Chiara
11:00 am - 12:30 pm
Hatha Vinyasa (M)
Antonio
2:00 pm - 3:30 pm
Basic Yoga (O)
Manis
4:00 pm - 5:30 pm
Yin Yoga (O)
Esther
6:00 pm - 7:00 pm
Yoga Nidra (O)
Sandi

Wednesday, Apr 24

7:00 am - 8:30 am
Hatha Vinyasa (M)
Antonio
9:00 am - 10:30 am
Vinyasa Flow (M)
Esther
11:00 am - 12:30 pm
Yoga Pranala (G)
Chiara
2:00 pm - 3:30 pm
Basic Yoga (O)
Manis
4:00 pm - 5:30 pm
Hatha Yoga (O)
Purnama
6:00 pm - 7:00 pm
Meditation (O)
Manis

Thursday, Apr 25

7:00 am - 8:30 am
Hatha Vinyasa (M)
Antonio
9:00 am - 10:30 am
Yoga Pranala
Chiara
11:00 am - 12:30 pm
Gentle Flow (G)
Nina
2:00 pm - 3:30 pm
Basic Yoga (O)
Antonio
4:00 pm - 5:30 pm
Yin Yoga (O)
Sandi
6:00 pm - 7:00 pm
Yoga Nidra (O)
Sandi

Friday, Apr 26

7:00 am - 8:30 am
Hatha Vinyasa (M)
Nina
9:00 am - 10:30 am
Gentle Flow (G)
Antonio