Schedule

Saturday, Aug 18

7:00 am - 8:30 am
Hatha Yoga (M)
Purnama
9:00 am - 10:30 am
Hatha Vinyasa (M)
Sandi
11:00 am - 12:30 pm
Vinyasa Flow (G)
Nina
2:00 pm - 3:30 pm
Basic Yoga (G)
Nina
4:00 pm - 5:30 pm
Yin Yoga (O)
Sandi
6:00 pm - 7:00 pm
Meditation (O)
Manis

Sunday, Aug 19

7:00 am - 8:30 am
Vinyasa Flow (M)
Sandi
9:00 am - 10:30 am
Hatha Vinyasa (G)
Nina
11:00 am - 12:30 pm
Gentle Flow (O)
Sandi

Monday, Aug 20

7:00 am - 8:30 am
Hatha Yoga (M)
Purnama
9:00 am - 10:30 am
Gentle Flow
Pande
11:00 am - 12:30 pm
Yoga Pranala (G)
Linda
2:00 pm - 3:30 pm
Basic Yoga (O)
Antonio
4:00 pm - 5:30 pm
Restorative (O)
Linda
6:00 pm - 7:00 pm
Meditation (O)
Manis

Tuesday, Aug 21

7:00 am - 8:30 am
Hatha Vinyasa (M)
Caroline
9:00 am - 10:30 am
Yoga Pranala (G)
Linda
11:00 am - 12:30 pm
Hatha Vinyasa (M)
Antonio
2:00 pm - 3:30 pm
Basic Yoga (O)
Manis
4:00 pm - 5:30 pm
Yin Yoga (O)
Caroline
6:00 pm - 7:00 pm
Yoga Nidra (O)
Linda

Wednesday, Aug 22

7:00 am - 8:30 am
Hatha Vinyasa (M)
Antonio
9:00 am - 10:30 am
Vinyasa Flow (M)
Caroline
11:00 am - 12:30 pm
Yoga Pranala (G)
Linda
2:00 pm - 3:30 pm
Basic Yoga (O)
Manis
4:00 pm - 5:30 pm
Hatha Yoga (O)
Purnama
6:00 pm - 7:00 pm
Meditation (O)
Manis

Thursday, Aug 23

7:00 am - 8:30 am
Hatha Vinyasa (M)
Antonio
9:00 am - 10:30 am
Yoga Pranala (G)
Linda
11:00 am - 12:30 pm
Gentle Flow (G)
Pande
2:00 pm - 3:30 pm
Basic Yoga (O)
Antonio
4:00 pm - 5:30 pm
Yin Yoga (O)
Sandi
6:00 pm - 7:00 pm
Yoga Nidra (O)
Linda

Friday, Aug 24

7:00 am - 8:30 am
Hatha Vinyasa (M)
Caroline
9:00 am - 10:30 am
Gentle Flow (G)
Antonio
11:00 am - 12:30 pm
Hatha Vinyasa (G)
Nina