Schedule

Sunday, Feb 18

7:00 am - 8:30 am
Hatha Vinyasa (M)
Sandi
9:00 am - 10:30 am
Hatha Vinyasa (G)
Nina
11:00 am - 12:30 pm
Gentle Flow (O)
Sandi

Monday, Feb 19

7:00 am - 8:30 am
Hatha Yoga (M)
Purnama
9:00 am - 10:30 am
Prana Yoga (O)
Manis
11:00 am - 12:30 pm
Yoga Pranala (G)
Chiara
2:00 pm - 3:30 pm
Basic Yoga (O)
Anu
4:00 pm - 5:30 pm
Restorative (O)
Chiara
6:00 pm - 7:00 pm
Meditation (O)
Manis

Tuesday, Feb 20

7:00 am - 8:30 am
Hatha Vinyasa (M)
Anu
9:00 am - 10:30 am
Yoga Pranala (G)
Chiara
11:00 am - 12:30 pm
Hatha Vinyasa (M)
Anu
2:00 pm - 3:30 pm
Basic Yoga (O)
Manis
4:00 pm - 5:30 pm
Yin Yoga (O)
Kay
6:00 pm - 7:00 pm
Yoga Nidra (O)
Sandi

Wednesday, Feb 21

7:00 am - 8:30 am
Hatha Vinyasa (M)
Anu
9:00 am - 10:30 am
Vinyasa Flow (G)
Kay
11:00 am - 12:30 pm
Yoga Pranala (G)
Chiara
2:00 pm - 3:30 pm
Basic Yoga (O)
Manis
4:00 pm - 5:30 pm
Hatha Yoga (O)
Purnama
6:00 pm - 7:00 pm
Meditation (O)
Manis
7:30 pm - 9:00 pm
Kirtan
Om Ben and friends

Thursday, Feb 22

7:00 am - 8:30 am
Hatha Vinyasa (M)
Kay
9:00 am - 10:30 am
Yoga Pranala (G)
Chiara
11:00 am - 12:30 pm
Gentle Flow (G)
Pande
2:00 pm - 3:30 pm
Basic Yoga (O)
Anu
4:00 pm - 5:30 pm
Yin Yoga (O)
Sandi
6:00 pm - 7:00 pm
Yoga Nidra (O)
Sandi

Friday, Feb 23

7:00 am - 8:30 am
Hatha Vinyasa (M)
Kay
9:00 am - 10:30 am
Gentle Flow (G)
Anu
11:00 am - 12:30 pm
Hatha Vinyasa (G)
Nina
2:00 pm - 3:30 pm
Basic Yoga (O)
Pande
4:00 pm - 5:30 pm
Yin Yoga (O)
Anu
6:00 pm - 7:00 pm
Yin & Restorative
Kay

Saturday, Feb 24

7:00 am - 8:30 am
Hatha Yoga (M)
Purnama
9:00 am - 10:30 am
Hatha Vinyasa (M)
Sandi